معرفی سازمان

 

حمل و نقل کالا و مسافر یکی از شاخصه های مهم خدماتی است که عملکرد آن در حوزه های درون شهری و از جهات مختلف از جمله در  شبکه ترافیک ، محیط زیست، تجارت، اقتصاد و امنیت شهری اهمیت فراوان دارد.هر چند حمل و نقل کالا در کشورهای مختلف و در ایران از قدمت طولانی برخوردار است، لکن حتی در کشورهای پیشرفته دنیا ، تحولات صورت گرفته و مدرن شدن ساختارهای مدیریتی و اجرایی در آن از عملکرد کوتاه برخورداراست.بدیهی است جهت هرگونه مدیریت، ساماندهی و نظارت کامل و جامع بر حمل و نقل بارو مسافر درون شهری لازم بود مجموعه ای خاص ،متولی و مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد.با تصویب ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه این وظیفه بر عهده شهرداری ها گذاشته شد و با ابلاغ آئین نامه "مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه" شهرداری

 

ها رسماً ملزم به عملیاتی کردن این وظیفه شدند.

 

سـازمان مـدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهـرداری بنـدرعباس در سال 1396 پس از ادغـام سـازمـان های اتـوبوسـرانی ، سـازمان تــاکسـیرانی ، سـازمان پـایـانه هـامسافربری و سازمان حمل و نقل و تـرافیک تأسیـس گردید که از اهم وظایف ایـن سازمان برنامه ریزی کلان

 

سیاست های حمل و نقل بار و مسافر در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان محترم می باشد.