واحدهای سازمانی :

مدیریت سازمان :حسین اخلاقی

رئیس دفتر مدیریت : امیر ذاکری

معاون فنی و اجرایی : سیدرضا بیگ زاده

معاون حمل و نقل و بازرسی : حسین دریائیان

مدیر بازرسی : حسین بهاری

مسئول حراست : مجتبی سلمانی

مسئول سرویس مدارس-نوسازی : حبیب الله آرامش

پایگاه بسیج : عبدالحسین نمدچی 

مدیر امور اداری : زینب مرادی زاده

مدیر مالی : سمیرا رمضانی

مسئول آمار- آموزش و مدیر روابط عمومی : فاطمه رئیسی جاسکی

واحدهای سازمانی :

مدیریت سازمان :حسین اخلاقی

رئیس دفتر مدیریت : امیر ذاکری

معاون فنی و اجرایی : سیدرضا بیگ زاده

معاون حمل و نقل و بازرسی : حسین دریائیان

مدیر بازرسی : حسین بهاری

مسئول حراست : مجتبی سلمانی

مسئول سرویس مدارس-نوسازی : حبیب الله آرامش

پایگاه بسیج : عبدالحسین نمدچی 

مدیر امور اداری : زینب مرادی زاده

مدیر مالی : سمیرا رمضانی

مسئول آمار- آموزش و مدیر روابط عمومی : فاطمه رئیسی جاسکی