طبق پیگیریهای بعمل آمده و تا آنجاکه ریش سفیدان سیستم تاکسیرانی بندرعباس مطلع بودن اولین تاکسیها که خودرو بیوک نامیده می شد در سال ۱۳۴۸ به تعداد ۷ تا ۸ دستگاه با همت فردی بنام جلال جلالی از بومیان بندرعباس به شهر بندرعباس آورده شد.
این تاکسیها تا سال ۱۳۵۱ در خیابانها و محلات بندرعباس خودنمائی کرده تا اینکه تاکسیهای جدیدی با نام آریا و شاهین به نمایندگی آقای حسن لیاقت به بندرعباس آورده شد.تعداد تاکسیها درهنگام ورود بین ۱۰ تا ۱۲ دستگاه بوده است . تاکسیرانی در بندرعباس در سال ۱۳۵۲بصورت سندیکا شروع بکار کرده و تا سال ۱۳۵۹ بصورت سندیکایی اداره می شد. و از سال ۱۳۵۹ بصورت تعاونی و از سال ۱۳۷۶ به عنوان سازمان ثبت گردید.
ورود تاکسیهای پیکان از سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ بوده که در ابتدا با ۳۰ دستگاه و کم کم به ۸۰ تا ۹۰ دستگاه در یک سال بعد افزایش یافت که در ابتدا با نمایندگی آقای خیر اندیش این تاکسیها به بندرعباس وارد شد.

اولین مدیران سیستم تاکسیرانی بندرعباس به ترتیب :
جلال جلالی از ۴۹ تا ۵۰ مسئول سندیکا- حمزه پاسلار ۵۱ تا ۵۲ مسئول سندیکا – حاج محمود حقگویی از ۵۲ تا۷۶ مدیر تعاونی – عیسی رضایی ۷۶تا۸۰ اولین مدیرعامل– حمید هوشمند از ۸۰ تا ۸۲ – بابک هاشمی از ۸۲ تا ۸۹ – مصطفی خادم از ۸۹ تا ۹۴ و حسین اخلاقی از ۹۴ تا کنون بعنوان مدیران فعال در این حوزه بوده اند.که هر یک سهم بسزایی در توسعه و ارتقاء جایگاه حمل و نقل مسافر در شهر بندرعباس ایفاد نموده اند .


تعداد کل تاکسی تا پایان سال ۹۴ برابر ۲۸۳۳ دستگاه انواع تاکسی می باشد .
تاکسیهای ویژه : فرودگاه – ترمینال – راه آهن –اسکله حقانی – و بندر رجایی
۷ شرکت خصوصی زیر نظر سازمان :
سرویس مدارس:لیان گستر- رعنا خدمات بندر- ماندگار خدمات هاشمی – صداقت ساحل بندر
تاکسی بی سیم: آسایش سیر هرمز-معراج گشت هرمز- تاکسی بی سیم ۱۳۳- ایمن سیر خلیج فارس
ضمنا در طرح شناسایی و ساماندهی خودروهای ناوگان بار نیز تعداد ۴۷۹۱ شناسایی و تاکنون تعداد ۳۵۰ دستگاه ساماندهی شده است . در طرح شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی توفیق بعمل آمده از هزار دستگاه خودرو سواری شناسایی شده و بیش از ۷۰۰ دستگاه ساماندهی شده اند .

طبق پیگیریهای بعمل آمده و تا آنجاکه ریش سفیدان سیستم تاکسیرانی بندرعباس مطلع بودن اولین تاکسیها که خودرو بیوک نامیده می شد در سال ۱۳۴۸ به تعداد ۷ تا ۸ دستگاه با همت فردی بنام جلال جلالی از بومیان بندرعباس به شهر بندرعباس آورده شد.
این تاکسیها تا سال ۱۳۵۱ در خیابانها و محلات بندرعباس خودنمائی کرده تا اینکه تاکسیهای جدیدی با نام آریا و شاهین به نمایندگی آقای حسن لیاقت به بندرعباس آورده شد.تعداد تاکسیها درهنگام ورود بین ۱۰ تا ۱۲ دستگاه بوده است . تاکسیرانی در بندرعباس در سال ۱۳۵۲بصورت سندیکا شروع بکار کرده و تا سال ۱۳۵۹ بصورت سندیکایی اداره می شد. و از سال ۱۳۵۹ بصورت تعاونی و از سال ۱۳۷۶ به عنوان سازمان ثبت گردید.
ورود تاکسیهای پیکان از سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ بوده که در ابتدا با ۳۰ دستگاه و کم کم به ۸۰ تا ۹۰ دستگاه در یک سال بعد افزایش یافت که در ابتدا با نمایندگی آقای خیر اندیش این تاکسیها به بندرعباس وارد شد.

اولین مدیران سیستم تاکسیرانی بندرعباس به ترتیب :
جلال جلالی از ۴۹ تا ۵۰ مسئول سندیکا- حمزه پاسلار ۵۱ تا ۵۲ مسئول سندیکا – حاج محمود حقگویی از ۵۲ تا۷۶ مدیر تعاونی – عیسی رضایی ۷۶تا۸۰ اولین مدیرعامل– حمید هوشمند از ۸۰ تا ۸۲ – بابک هاشمی از ۸۲ تا ۸۹ – مصطفی خادم از ۸۹ تا ۹۴ و حسین اخلاقی از ۹۴ تا کنون بعنوان مدیران فعال در این حوزه بوده اند.که هر یک سهم بسزایی در توسعه و ارتقاء جایگاه حمل و نقل مسافر در شهر بندرعباس ایفاد نموده اند .


تعداد کل تاکسی تا پایان سال ۹۴ برابر ۲۸۳۳ دستگاه انواع تاکسی می باشد .
تاکسیهای ویژه : فرودگاه – ترمینال – راه آهن –اسکله حقانی – و بندر رجایی
۷ شرکت خصوصی زیر نظر سازمان :
سرویس مدارس:لیان گستر- رعنا خدمات بندر- ماندگار خدمات هاشمی – صداقت ساحل بندر
تاکسی بی سیم: آسایش سیر هرمز-معراج گشت هرمز- تاکسی بی سیم ۱۳۳- ایمن سیر خلیج فارس
ضمنا در طرح شناسایی و ساماندهی خودروهای ناوگان بار نیز تعداد ۴۷۹۱ شناسایی و تاکنون تعداد ۳۵۰ دستگاه ساماندهی شده است . در طرح شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی توفیق بعمل آمده از هزار دستگاه خودرو سواری شناسایی شده و بیش از ۷۰۰ دستگاه ساماندهی شده اند .