1

ابتدا شناسایی شرکت( شخصیت حقوقی) داشتن شرایط و مدارک لازم برابر آئین نامه

2

تاییدیه از مراجع و ذیصلاح     الف) تاییدیه مکان دفتر شرکت       ب) تاییدیه مدیر عامل شرکت

3

پس از تکمیل پرونده و پاسخ استعلامات از سوی مراجع ذیصلاح، صدور پروانه نمایندگی

4

سپس معرفی رانندگان از سوی شرکت به سازمان

الف) تشکیل پرونده رانندگان                         ب) تایید صلاحیت فنی خودرو

د) صدور مجوز مخصوص رانندگان                ج) نصب برچسب مخصوص سرویس

5

بازدید، نظارت و بازرسی از عملکرد شرکت و رانندگان، مدیران اجرایی و سایر عوامل اجرایی ذی مدخل در حوزه سرویس مدارس

6

رسیدگی به شکایات از شرکتها و رانندگان

7

شرکت در جلسات کارگروه های ماده 18 استان، شهر و مدارس

8

پیشنهاد نرخ خدمات سرویس دانش آموزی به کارگروه و سپس پیگیری تصویب آن از مراجع

9

بررسی و نظارت بر پرداخت حق سهم عوامل:  1راننده 2 شرکت 3 مدیر اجرایی 4 مدرسه

10

در آخر سال تحصیلی سنجش عملکرد شرکتها و ارائه آن به ریاست سازمان و آموزش پرورش