عبدالصمد عیدی

معاون توسعه و مدیریت منابع

معاونت توسعه ومدیریت منابع نقش  و هدايت امور پشتيباني این سازمان و تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه‏ ها بر عهده داشته و در واقع اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق اهداف سازمان هموار مي‏ سازد.

این معاونت در هر یک از زمینه های آموزشی، تامین کننده منابع مورد نیاز اعم از منابع انساني، مالي، جهت توسعه کمی و کیفی خدمات و ارتقای مدیریت در حوزه های مختلف سازمان می باشد.

جریان فعالیت ها در کل حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع به سمتی است که نتایج حاصل از آن دستیابی به مجموعه‌ای مناسب از دستاوردهای مدیریتی، توسعه استراتژی‌های سازمانی، توسعه سرمایه انسانی و سایر زیرساخت ها و منابع مورد نیاز را فراهم می نماید.

 حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع متشکل از واحدهای مالی، اداری، آموزش و حقوقی سازمان می باشد.