مهران باوقار

معاون امور اجرایی

این معاونت متشکل از اداره ماشين آلات، اداره پايانه هاي مسافربري و اداره جايگاه هاي CNG مي باشد كه هر كدام از اداره هاي مذكور در جهت انجام وظايف و بهره وري سازمان وظايفي را  برعهده دارند.

- اداره ماشين آلات ؛ وظيفه تعمير و نگهداري ناوگان سبك و سنگين سازمان اعم از خودروهاي سواري و اتوبوسها و ماشين آلات را برعهده دارد که زير مجموعه اداره ماشين آلات ،توقفگاه اتوبوس ها و مجتمع تعميرگاهي و خدماتي است.

- اداره پايانه هاي مسافربري وظيفه توسعه و نگهداري پايانه هاي مسافري برون شهري را بر عهده دارد كه در حال حاضر پايانه مسافربري اتوبوس هاي برون شهري خليج فارس، پايانه مسافربري تاكسي برون شهري صدف زير مجموعه این اداره فعالیت می کند و  خدمات رساني به كليه مراجعه كنندگان به پايانه اعم از مسافر،رانندگان و غیره را انجام می دهد.

- اداره جايگاه هاي CNG وظيفه نگهداري جايگاه ها را بر عهده دارد و در صورت واگذاري بهره برداري از جايگاه ها به بخش خصوصي، نظارت بر عملكرد بهره بردار در جهت خـدمات رساني عمومي به مردم و همچنين نگهداري تجـــهيزات و وسايل در حیطه فعالیت این اداره است.