ردیف

عنوان شرکت

مدیر عامل

شماره پروانه بهره برداری

زمینه فعالیت

آدرس و تلفن

1

کوشا گستر هرمز

عبدالله رئیسی شهرویی

678007451835252

حمل و نقل مسافری

محله اوزیها

07632234063

2

پارس رفیع ترابر جنوب

محسن باوقار زعیمی

762854454265323

حمل و نقل مسافری

کوی ولایت

07633751191