شرح خدمات جاری

-پروانه فعالیت: مجوزی که توسط سازمان/ معاونت/ مدیریت بار و مسافر شهرداری پس از تایید کاربری خودرو متناسب با نوع حمل ونقل بار و مسافر درون شهری و حومه و براساس ضوابط و مقررات موضوع صادر می گردد.

-پروانه اشتغال: مجوزی برای اشتغال به حمل و نقل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت های حمل ونقل بار و مسافر درون شهری و حومه برای مدت و خدمت طبق آئین نامه و دستورالعمل و سایر مقررات مرتبط که توسط این سازمان صادر می گردد.

- پروانه بهره برداری شرکت: مجوزی که پس از تأسیس شرکت حمل ونقل بار و مسافر درون شهری و حومه باتوجه به نوع فعالیت در مدت و با مدیریت مشخص جهت اشخاص حقوقی و براساس ضوابط و مقررات موضوعه توسط سازمان معاونت مدیریت بار شهرداری صادر می گردد و پس از اتمام مدت اعتبار در صورت تحقق شرایط و امتناع ضوابط ابلاغی از سوی این سازمان برای مدت مشخصی تمدید می شود.

-باربرگ درون شهری: مجوزی است در بستر الکتریک ( baarbarg.ir ) که نشان دهنده زمان بارگیری مبدا مقصد بار، مالک بار و دیگر مشخصات بار بوده و دارای یک شناسه یکتا در کل کشور می باشد و به ازاء هر حمل ونقل بار در آراء درخواست شرکت های حمل با رانندگان و سایر مراجع ذی صلاح از طریق سامانه حمل بار درون شہری به عنوان مجوز حمل صادر می گردد (سهمیه سوخت براساس تعداد باربرگ دریافت شده تخصیص داده می شود)